SYSTÉM KVALITY & A INŽINIERSTVO

Neustály záväzok skupiny ku kvalite je potvrdený certifikátmi získanými v posledných rokoch.

V skutočnosti kvalita pre skupinu Brovedani znamená nielen certifikáty a techniky, ale je chápaná širšie ako metóda a štýl, ako systém a excelentnosť tohto systému, ako modus operandi založený na pevnej vnútornej organizácii.

ORGANIZÁCIA BROVEDANI

 

Brovedani považuje pojem “organizácia” za srdce svojej firemnej kultúry. V tomto kontexte sa organizácia chápe ako kombinácia ľudí a ich interakcia, oceňovaná uznaním dôležitosti ľudských zdrojov a realizovaná inovatívnym prístupom v porovnaní s tradičnou organizáciou: organizácia podľa procesov. To znamená, identifikácia, určenie a definovanie organizačných procesov firmy pomocou interných postupov, ktoré sú životne dôležité nielen pre jej účinnosť, ale pre jej efektívnosť pri uspokojovaní potrieb a požiadaviek zákazníka. V spoločnosti Brovedani – prostredníctvom procesnej orientácie – každý má svojich vlastných interných zákazníkov (a naopak je zákazníkom interných dodávateľov), čo pomáha vysvetliť hodnotový reťazec, ktorý uznáva externý zákazník. Prax vlastníctva procesov (zodpovednosť za proces) tiež umožnila rôznym manažérom (nielen na vysokých a stredných úrovniach) presahovať vlastné úlohy a povinnosti. Táto proaktivita sa stala kľúčom k víťazstvu v hospodárskej súťaži. Procesná organizácia má za následok vysokú úroveň výkonnosti, ktorá predbežne predstavuje ciele, ktoré musia procesy spĺňať, a následne dosiahnuté výsledky v dokonalom súlade so schémou plánovanou Vision 2000, ktorá zahrňuje cyklus meraní / analýz / neustále zlepšovať. Na podporu organizačnej efektívnosti skupina prijala aj metodológiu manažmentu Lean Management, koncipovanú a implementovanú predovšetkým spoločnosťou Toyota, ktorá zahŕňa všetky odvetvia spoločnosti od výroby po administratívu s cieľom optimalizovať produktivitu a využívanie zdrojov na zlepšenie úrovne produktov a služieb, a udržať konkurencieschopnosť.

INFORMAČNÝ SYSTÉM

 

Priemyselná organizácia využíva systém, ktorého základnou zložkou je server farm, v ňom sa nachádza cluster, slúžiaci pre riadiaci systém a servery, pre zdieľanie údajov a služby tzv. workgroup-u (elektronická pošta, Intranet, Internet, …). Tieto služby sú distribuované prostredníctvom geografickej siete a jednotlivými lokálnymi sieťami na vyše 300 pracovných staníc. Od roku 2002 srdcom informatívneho systému je riadiaci systém SAP R/3 (Systems, Applications and Products in data processing) rozšírený do všetkých operatívnych oblastí, ako: Controlling, Finance, Material Management, Production Planning and Management, Product Management, Quality Management, Logistics, Sales & Distribution, Project System.

 Logo_SAPInfraštruktúra IT a prijatie otvorených komunikačných noriem umožňujú inovatívny spôsob výmeny dát medzi informatívnymi systémami v takom objeme, ktorý znižuje čas a náklady spojené so správou dokumentov a zároveň zvyšuje účinnosť globálnej logistiky. Informačná integrácia realizovaná architektúrou „client-server“ dokáže prijať a odosielať informácie v reálnom čase od a k periférnym zariadeniam: týmto spôsobom sa do popredia dostáva „organická“ správa firemnej komunikácie vo všetkých svojich cykloch a aspektoch, pričom sa integrujú všetky aplikácie a dáta, nezávisle od ich logického či geografického rozmiestnenia.

INŽINIERSTVO

 

Jedným z ústredných bodov podnikateľského zámeru Brovedani je inžinierstvo kvality: to znamená dosiahnutie štandardov, ktoré pre skupinu zabezpečia odbornosť uznávanú na celosvetovej úrovni. Meranie služieb kvality sa uskutočňuje dvomi základnými technikami: – jedna technika je založená na počte vyradených kusov, meraných na milióne kusov (ppm) – druhá technika je založená na analýze problémov vznikajúcich u klientov, meraných podľa vážnosti. Dnes, z približne 170.000.000 ročne vyrobených komponentov sa podnik môže chváliť s jedným vyradeným kusom zo 4 ppm (časti na milión). K dosiahnutiu týchto výsledkov pomohli aj vyššie nastavené normy, predovšetkým v oblasti automobilového priemyslu, pri testovaní a preventívnych analýzach. To znamená inšpekcie s týždennou frekvenciou tak zo strany priamych, ako aj zo strany konečných klientov (OEM), za účelom kontroly a/alebo plánovania činností pre neustále zlepšovanie procesov kvality a produktivity. Z tejto perspektívy bola prijatá aj inovácia pre metódy merania a ich automatizácie za účelom zabezpečiť nulovú chybovosť pre konečných klientov. Medzi dosiahnuté výsledky patria: – milióny komponentov dodaných v rozmerovej triede s hodnotou 2 alebo 3 mikrónov – kontroly vykonané automatickými vizuálnymi nástrojmi, so schopnosťou detekovať chyby komponentov.