Oznámenie

dotknutej osobe o nakladaní s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 bola dotknutá osoba:  
Prevádzkovateľ: Brovedani SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: Parková 1414, 924 01 Galanta
IČO: 36 266 957
Kontaktné údaje
 
Zodpovedná osoba (DPO) POBEST, s.r.o.
Sídlo: Zavarská 10, Trnava 91701, Slovenská republika
IČO: 36 679 879
Kontaktné údaje katarina.mikle@pobest.sk
 
Orgán dohľadu nad ochranou osobných údajov Úrad pre ochranu osobných údajov
Sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
Kontaktné údaje statny.dozor@pdp.gov.sk, +421 /2/ 3231 3214
  Účely spracovania osobných údajov: plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  –   zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo       verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   –   zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o       poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov  –   zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení       niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v      znení neskorších predpisov
 • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a      o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb.      o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení      niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi      právnymi predpismi
 • zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v      znení neskorších predpisov
 

Príjemcovia alebo kategória príjemcov:

 • Zdravotné poisťovne
 • Sociálna poisťovňa
 • Daňový úrad
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Doplnkové dôchodkové sporiteľne
 • Dôchodkové správcovské spoločnosti
 • Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce)  –   Štatistický úrad
 • Súd, orgány činné v trestnom konaní  –   Exekútor

Doba uchovávania osobných údajov:

 • Mzdové listy 20 rokov
 • Výplatné listiny 10 rokov
 • Rodinné prídavky a materské príspevky 5 rokov
 • Prehlásenia k dani zo mzdy 5 rokov
 • Zrážky zo mzdy 5 rokov
 • Podklady k mzdám 5 rokov
 • Osobné spisy zamestnancov70 rokov fyzického veku
 • Evidencia dochádzky 3 roky
 • Evidencia dovoleniek 3 roky
 • Popisy pracovných činností 5 rokov
 • Dohody o vykonaní práce 5 rokov
 • Dohody o hmotnej zodpovednosti 3 roky (po strate platnosti)
 • Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie10 rokov
 • Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny10 rokov
 • Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika 5 rokov
 • Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia 5 rokov
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 5 rokov
 

Práva dotknutej osoby:

 • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona č. 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona č. 18/2018.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona č. 18/2018.
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo  preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné  údaje spracúvajú podľa § 13  ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018.
  Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na základe vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré ukladajú povinnosti tak prevádzkovateľovi ako aj samotnej dotknutej osobe. V prípade odmietnutia poskytnúť osobné údaje, nie je možné vyplatiť dotknutej osobe mzdu za odvedenú prácu (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce) a ani v zmysle platných právnych predpisov odvádzať príspevky jednotlivým inštitúciám, ktoré za nesplnenie si týchto povinností sú oprávnené prevádzkovateľovi ukladať sankcie. Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín.   Žiadosť o posyktnutie informácie