Spoločnosť BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o. realizuje dopytovo-orientovaný projekt:

Kvalitní zamestnanci – úspešná firma

Miesto realizácie projektu: Galanta

Názov projektu: Kvalitní zamestnanci – úspešná firma

Stručný opis projektu: Cieľom projektu je zvýšenie kvality ľudských zdrojov spoločnosti a získanie požadovaných kompetencií a zručností zamestnancov spoločnosti prostredníctvom cieleného získavania vedomostí a sektorových zručností zamestnancov.
Názov a sídlo prijímateľa: BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o, Parková 1414/8, Galanta 924 01
Dátum začatia realizácie projektu: 01.01.2019
Dátum skončenia realizácie projektu: 30.04.2020
Rozpočet projektu: 48 157,35 €
Názov riadiaceho orgánu: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Výzva: OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 – Rozvoj sektorových zručností
Kód projektu: 312031Q692
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk

www.ia.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.mpsvr.sk

Výročná správa 2019

Formulár príkladov dobrej praxe